วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา IS1 ม.2รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and Knowledge Formation)
รายวิชาเพิ่มเติม                       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                   จำนวน  1  หน่วยกิต
                                                -------------------------------------
 
  ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ  ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  ค้น คว้าแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีการที่เหมาะสม  ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนดโดยการกกำกับดูแลช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้
1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ
9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


โครงสร้างรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and Knowledge Formation)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน่วยกิต


ที่
ชื่อหน่วย
ผลการเรียนรู้
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา(ชม.)
น้ำหนัก
(คะแนน)
1
การตั้งประเด็นคำถาม / สมมุติฐานอย่างมีเหตุผล
(Hypothesis Formulation)
1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ตั้งประเด็น / คาถามในเรื่องที่ตนสนใจโดยเริ่มจากตัวเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ
2. ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ

12
30
2
การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ หรือจากการปฏิบัติ ทดลอง (Searching for Information)
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม


1. ศึกษา ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ สมมุติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย (เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์ วารสาร การปฏิบัติ ทดลอง หรืออื่น ๆ)
2. ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดาเนินงานที่กาหนด โดยการกากับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง
12
30โครงสร้างรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and Knowledge Formation)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน่วยกิต


ที่
ชื่อหน่วย
ผลการเรียนรู้
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา(ชม.)
น้ำหนัก
(คะแนน)
3
การสรุปองค์ความรู้(Knowledge Formation)
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ
9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม
2. สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้อภิปรายผลและเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้
3. เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ

16
40ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น